ትምህርቲ ሌላ ሕብረተሰብ ክትመሃሩ ደሊኹም ቤት ትምህርቲ ኣብ ምድላይ እንተለኹም ኮይንኩም፣ ኣብዚ መርበበ ሓበሬታ ብኣና ቁጽጽር ዝተገብረለን ቤት ትምህርትታት ኣብዚ ተዘርዚረን ኣለዋ። እዘን ቤት ትምህርቲታት ጽቡቕ ብቕዓት ዘለወን እየን። ኣብ Blik op Werk ዝብል ምልክት ዘለወን ቤት ትምህርቲታት ንዝወሃብ ስልጠና ጥራሕ DUO ናይ ለቓሕ ሓገዝ ይህብ። ኩሉ ሓበሬታ ብዛዕባ ትምህርቲ ሌላ ሕብረተሰብን ልቓሕን ኣብ መርበብ ሓበሬታ DUO ይርከብ። DUO

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝውሰዱ ሰዓታት ትምህርቲ ኣ2019 ኣይክጽብጸቡን እዮም፤ ከምኡ`ውን መሰጋገሪ ኣዋድዳ ናይ`ቶም ኣብ 2018 ዝተጀመሩ መስርሓት

ካብ 1 ጥሪ 2019 ጀሚሩ እቶም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝወሃቡ ሰዓታት ትምህርቲ/ሰዓታት ኤሌክትሮኒካዊ ትምህርቲ ንናይ ኦና-ሕድገት [ONA ማለት ሌላ ምስ ዕዳጋ ዕዮ ኔዘርላንድ] ከምኡ እውን ነቲ ናይ ትምህርቲ ምውህሃድ ፈተና ሕድገት ተባሂሉ ዝጽብጸብ ዕያራዊ ናይ 600 ሰዓታት መለክዒ ኣክይጽብጸቡን እዮም። ካብ`ዚ እዋን እዚ ኣትሒዙ፡ እቶም ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ዝወሃቡ ሰዓታት ትምህርቲ ጥራይ እዮም - ከም ዕያራዊ መለክዒ ተወሲዶም ክጽብጸቡ። እቶም ኣብ 2018 ዝተዋህቡ ሰዓታት ትምህርቲ ገና ኣብ ግምት ኣትዮም ክጽብጸቡ እዮም። 

ብዘይካ`ዚ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ ምውህሃድ፡ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ምጥፋእ መሃይምነት ትምህርቲ ክህባ ኣይፍቀደለንን እዩ። 

ነቶም ኣብ 2018 ምስ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ዝህባ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝተኣትዉ ውዕላት ብዝምልከት፡ ሓደ ናይ መሰጋገሪ ኣዋድዳ ክግበር ተወሲኑ ኣሎ።

እቶም ብመሰረት ቅድሚ 1 ጥሪ 2019 ዝተኣትዉ ውዕላት፡ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ብምውሳድ ዝተዋህለሉ ሰዓታት ብዝምልከት፡ ክሳብ 1 ሰነ 2019 ሕድገት ንምግባር ተጸብጺቦም ክሕሰቡ እዩም። እዚ ድማ ብመሰረት ኣሰራርዓ ትምህርቲ ምውህሃድ ዝተወስዱ ሰዓታት ትምህርቲ ቋንቋን ከምኡ እውን ሰዓታት ትምህርቲ ኦና ማለት ሌላ ምስ ዕዳጋ ዕዮ ኔዘርላንድን ዝምልከት ይኸውን። 

ዋጋን ዓይነትን

ኣብ መርበብ ሓበሬታና ተጠቂሰን ካብ ዘለዋ ነብሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ፣ ዋጋ ናይ ሰዓታት ተዘርዚሩ ይርከብ። ኣዚ መጠን ገንዘብ ግን ንሙኻኑ እንታይ ማለት እዩ? ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ናይ መሰልጠኒ ዝኽፈል ዋጋ ባዕላ ትውስን፣ ነብሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትምህርቲ ስለትህብ፣ ኣቲ ዋጋ ከኣ ብኡኡ መጠን ይፈላለ። ናይ ሰዓት ዋጋ ማለት ኣቲ ዝኽፈል መጠን ገንዘብ ንሓደ ሰዓት እዩ። ኣብዚ ታሕቲ ነቲ ዋጋ ኣብ ምውሳን ዝሕግዙ ነጥብታት ተዘርዚሮም ይርከቡ: 

 1. ክንደይ ተሳተፍቲ ኣለዉ ኣብ ሓደ ክላስ
  ኣብ ሓደ ክላስ ውሑዳት ተሳተፍቲ እንተለዉ ኮይኖም፣ እቲ ዋጋ መብዛሕትኡ ግዜ ይኸብር። ስለዚ ብዙሓት ተሳተፍቲ ኣብ ሓደ ክፍሊ ነቲ ዋጋ መሰልጠኒ የሕስሮ። ውሑድ ክፍልታት ምስ ውሑዳት ተሳተፍቲ ብዙሕ ግዜ ዝበለጸ ውጽኢት ይህብ።
 2. ኩሎም ተሳተፍቲ ሓደ ዓይነት ደረጃ ድዩ ደለዎም፧
  ሓደ ዓይነት ደረጃ ፍልጠት ዘለዎም ዝሓዛ ክፍልታት መብዛሕትኡ ግዜ ዝበለጸ ውጽኢት ይህባ። እቲ መምህር ንኹሉ ተሳታፋይ ሓደ ዓይነት ምህሮ ስለዝህብ ነቶም ድሕሪት ዝተረፉ ተመሃሮ ክሕግዝ ውሑድ ግዜ የጥፍእ። እቲ ዋጋ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ክቡር እዩ። 
 3. ተሳተፍቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድዮም ዝመጽኡ፧
  ኩሎም ተሳተፍቲ ኣብ ሓደ ግዜ ትምህርቲ ምስዝጅምሩ፣ እቲ መምህር ንኹሉ ተሳታፋይ ሓደ ዓይነት ምህሮ ስለዝህብ፣ ንሱ ወይ ንሳ ነቶም ድሒሮም ዝጀመሩ መታን ከርክቡ ተባሂሉ ዝጠፍእ ግዜ የለን። እቲ ዋጋ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ክቡር እዩ። 
 4. 4) እታ ቤት ትምህርቲ ውልቃዊ ሓገዝ ወይ ምምራሕ ትህብ ዶ፧ 
  ብዙሓት ቤት ትምህርቲ ውልቃዊ ሓገዝ ወይ ምምራሕ ይህባ። ሓደ መምህር ምስ ሓደ ሰልጣኒ ኮፍ ኢሉ ንዑኡ ጥራይ ይሕግዞ። እዚ ነቲ ሰልጣኒ ንቕድሚት ክውንጨፍ ኣዝዩ ይሕግዞ፣ እዚ ማለት ግን ዋጋ ክቡር ይገብሮ።

ስለ’ዚ በዚ ሓበሬታ ተጠቂምኩም እቲ ዓይነት ስልጠና ወይ መጠን ዋጋ ሪኢኹም ኣየናይ ንዓኹም እቲ ኣገዳሲ ነገር ትውስኑ፣ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣብ ደረጃ ብቕዓትኩም ዘሎ ናይ ሰዓታት ዋጋ ይሕብር።

ደረጃ ስልጠናማእከላይ ዋጋ ሰዓት
ዝለዓለ ደረጃ ዝተማህረ€ 12,99
ማእከላይ ደረጃ ዝተማህረ€ 12,99
ታሕተዋይ ደረጃ ዝተማህረ€ 12,83
ዘይተማህረ / ከንብብ ወይ ክጽሕፍ ዘይክእል € 11,73

ንደረጃ ዕግበት ዝምልከት መጽናዕቲ: እዚ እንታይ ማለት እዩ?‎

ንስኹም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ውህደት ማለት ኡንቡርኸሪንግ ትምህርቲ ምስ እትከታተሉ፣ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ውህደት ዝተኸታተልኩሞ ትምህርቲ ማዕረ ክንደይ ዕጉባት ምዃንኩም ንሕና ክንፈልጥ ንደሊ። መልስታትኩም እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ መጻኢ ንኻልኦት ሰባት ዝሓሸ ኣገልግሎት ንኽህብ ሓጋዚ ኪኸውን ይኽእል። እቲ ነቲ መጽናዕቲ ዘካይዶ ቤት ጽሕፈት ፓንተያ [Panteia] ንዓኹም ክውከስ ይኽእል እዩ።

እዚ ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ውህደት ቤት ትምህርትኹም ዘለኩም ዕግበት ዝምልከት መጽናዕቲ ስም ኣልቦ እዩ፤ ማለት ስምኩም ከይተጋህደ እዩ ዝትግበር። እዚ ማለት ፓንተያ ንቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ውህደት መን ከም ዝተሳተፈ ኣይነግርን እዩ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ፓንተያ እቶም መልስታት ናይ መን ምዃኖም ኣይነግርን እዩ። ናትኩም መወከሲ ሓበሬታታት ብዉሑስ ኣገባብ እዮም ዝዕቀቡ። ፓንተያ ነቶም ናትኩም መወከሲ ሓበሬታታት ንዓኹም ንምዕዳም ጥራይ እዩ ዝጥቀመሎም። ፓንተያ ነቶም ናትኩም መወከሲ ሓበሬታታት ድሕሪ ክልተ ዓመት ክድምስሶም እዩ።

እቶም ጽሩራታት እንታይ ማለት እዮም?

ኩሎም ናይ ብሊክ ኦፕ ቨርክ ከውርመርክ [Blik op Werk Keurmerk] ናይ ብቕዓት መለለዪ ዘለዎም ኣብያተ ትምህርቲ፣ ነፍሲወከፍ ዓመት ናይ ብቕዓት ምቍጽጻር ይግበረሎም እዩ። ነዚ ብዝምልከት ብዙሓት ክፋላት ከም ዝግምገሙ ይግበር። ብሊክ ኦፕ ቨርክ ንኣብነት ነዞም ዝስዕቡ ይቈጻጸር፡

§  ኩሉም ኣባላት ሰራሕተኛታት ናይ`ቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ክፍጽምዎ ዘለዎም ስራሕ ንምትግባር እኹል ትምህርቲ ዘለዎም ምኻኖም። (style="margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt;
mso-list:l0 level1 lfo1")

§  እቲ ቤት ትምህርቲ ነቶም ተመሃሮ ብልክዕ እንታይ ከምዝገብረሎም ኣብቲ ውዕል ብንጹር ሰፊሩ ምህላዉ።(style="margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt;
mso-list:l0 level1 lfo1")

§  ተኸታተልቲ ትምህርቲ ማሕበራዊ ውህደት ማለት ኢንቡርኸሪንግ ብዛዕባ እቲ ቤት ትምህርቲ ዕጉባት ምዃኖም።(style="margin-left:54.0pt;text-indent:-18.0pt;
mso-list:l0 level1 lfo1")

ብሊክ ኦፕ ቨርክ ነዚኦም ሓበሬታታት ኣብ ሓደ ድምር ነጥቢ ይጽንብሮም። ካብዚ ድማ እቲ ናይ ጽሩራታት ነጥቢ ይስዕብ።

ሓደ ቤት ትምህርቲ ካብ 1 ክሳብ 4 ጽሩራታት ክረክብ ይኽእል። ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኩሎም ክፋላት ልዑል ነጥቢ ምስ ዘምጽእ፣ ብእኡ መጠን እቲ ናይ ጽሩራታት ነጥቡ ልዑል ይኸውን። ስለዚ ሓደ 4 ጽሩራታት ዘምጽአ ቤት ትምህርቲ፣ ካብቲ 1፣ 2 ወይ 3 ጽሩራታት ዘምጽአ ቤት ትምህርቲ ዝሓሸ ነጥቢ ኣመዝጊቡ ኣሎ ማለት እዩ።

ሓደ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ እንተድኣ ትምህርቲ ክህብ ጀሚሩ፣ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ መጀመርያ ወናኒ ኣስፒራንት ከውርመርክሃውደር፡ ማለት መለለዪ ብቕዓት ንኽወሃቦ ዝሕልን እዩ ማለት እዩ። ገና ዝኾነ ውጽኢታት ስለ ዘየለዉን ናይ ተመሃሮ ዕግበት ገና ፍሉጥ ስለ ዘይኮነን፣ ወነንቲ ኣስፒራንት ከውርመርክሃውደር [መለለዪ ብቕዓት ንኽወሃቦም ዝሕልኑ ኣብያተ ትምህርቲ] ዝኾነ ጽሩራታት የብሎምን ከምኡ እውን ናይ ዕግበት ነጥቢ የብሎምን። ድሕሪ ሓደ ዓመት ብሊክ ኦፕ ቨርክ ነዚ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ይዝርግሖ።

ዲኺደይ [DigiD]፡   

ናትኩም ዲኺደይ [DigiD] ናብ ኩሉም መርበባት ሓበሬታ ናይ መንግስትን ናይ ክንክን ጥዕናን ንምእታው ዝሕግዝ ናትኩም ውልቃዊ ኮድ እዩ። ናይ ድዎ-ልቓሕ [DUO-lening] ንኽወሃበኩም ከተመልክቱ፡ ናትኩም ዲኺደይ ተጠቒምኩም ናብ [Mijn Inburgering [ማይን ኢንቡርገሪንግ]|https://www.inburgeren.nl/inloggen-mijn-inburgering/] ክትኣትዉ የድልየኩም። ከምኡ እውን ነቲ ክፍሊት ናይ ማሕበራዊ ውህደት ቤት ትምህርትኹም ከም ዝጸድቕ ንምግባር፡ ብናትኩም ዲኺደይ ክትኣትዉ ኣለኩም። ‎

እዚ ውልቃዊ መእተዊ ናይ ዲኺደይ ምስ ካልኦት ሰባት ክትካፈልዎ ማለት ንካልኦት ሰባት ክትህብዎ ኣይግባእን እዩ። ከምኡ እውን ነቲ ናይ ማሕበራዊ ውህደት ቤት ትምህርትኹም ናትኩም ናይ ድዎ ልቓሕ ንኽገብረልኩም ይኹን ነቲ ክፍሊት ከም ዝጸድቕ ንኽገብሮ ክትውክልዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ናትኩም ዲኺደይ ብዘይ ኣገባብ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ኢልኩም'ዶ ትሓስቡ? ስለዚ ናብ https://www.digid.nl/veiligheid/ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።.

እቲ ቤት ትምህርቲ ንናትኩም ዲኺደይ ብዘይ ኣገባብ ኣብ ጥቕሚ ኣውዒልዎ ኢልኩም'ዶ ትሓስቡ? ስለዚ ናብ ናይ ብሊክ ኦፕ ወርክ ናይ ጥርዓን መስመር (030 30 30 645 ደውሉ ወይ ብመንገዲ ኢ-መይል klachten@ikwilinburgeren.nl ተወከሱ።).

 

ሕጋጋት ኣቀራርባ ጥርዓናት፡

እቲ ናይ ማሕበራዊ ውህደት ቤት ትምህርቲ ንኣቀራርባ ጥርዓናት ዝምልከቱ ሕጋጋት ከህልውዎ ኣለዎ። እዚ ግዴታዊ እዩ። እቲ ሕጋጋት ጥርዓን ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ክትውከሶ ዝከኣል ክኸውን ኣለዎ።

ንስኹም ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ውህደት ቤት ትምህርትኹም ዝመጸ ገለ ጸገም ወይ ጥርዓን ኣለኩም ድዩ? ስለዚ መጀመርያ ሓደ ወግዓዊ ጥርዓን ናብ`ቲ ቤት ትምህርቲ ከተእትዉ ኣለኩም። እቲ ኣተሓሕዛ ማለት መስርሕ ናይ ጥርዓንኩም ኣብ`ቲ ናይ ማሕበራዊ ውህደት ቤት ትምህርቲ እንተነውሐ 6 ሰሙናት ክወስድ ይኽእል። ‎

እቲ ጥርዓን እንተድኣ ዘይተመሊሱ ናብ ናይ ብሊክ ኦፕ ወርክ ናይ ጥርዓን መስመር (030 30 30 645) ወይ ብመንገዲ ኢ-መይል klachten@ikwilinburgeren.nl ሕቶ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኩም።.

ሓደ ጥርዓን ናብ ቤት ትምህርቲ ከመይ ጌርኩም ከተእትውዎ ከምዘለኩም ኣይትፈልጡን ዲኹም? ስለዚ ብመገዲ ናይ ጥርዓን መስመር ተወከሱ። ሰብ ሞያ ሕጊ ብመገዲ ናይ ጥርዓን መስመር ክሕግዙኹም ይኽእሉ እዮም።

 

ውዕል ትምህርቲ፡

ኣብ ሓደ ናይ ምውህህሃድ ቤት ትምህርቲ፡ ኣብ እዋን ምዝገባ ትምህርቲ ንስኹም ሓደ ውዕል ክትቅበሉ ኢኹም። ኣብቲ ውዕል ኣብ ሞንጎኹምን እቲ ቤት ትምህርትን ዝትግበሩ ነጥብታት ስምምዕ ይርከቡ። መበቆላዊ ጽሑፍ ናይ`ዚ ውዕል እዚ ኣብ ኢድኩም ክህልወኩም ኣለዎ። ወይ ከኣ ሓደ ቅዳሑ ።

እንተነውሐ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ናይ መሰረዚ እዋን፡ ንምዝገባ ትምህርቲ ክትስርዝዎ መሰል ኣለኩም። እዚ ነጥቢ እዚ፡ እቲ ትምህርቲ ብድምር እንተወሓደ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝጸንሐ እንተኾይኑ ጥራይ ተግባራዊ ይኸውን።

እንተድኣ ትምህርቲ ንምቕጻል ካባኹም ብምኽንያታዊ መገዲ ክሕተት ዘይከኣል ኰይኑ እውን ነቲ ውዕል ክትስርዝዎ ትኽእሉ ኢኹም። ወይ እንተድኣ ድሕሪ መስርሕ ሞንጎኝነት ንስኹም ቅኑዓት መጐትቲ ኴንኩም ተረኺብኩም። ስለዚ ነቲ ውዕል ክትስርዝዎ እውን ትኽእሉ ኢኹም። 

እቲ ናይ ማሕበራዊ ውህደት ቤት ትምህርቲ ነቲ ናይ ብሊክ ኦፕ ወርክ ከውርመርክ ማለት መለለዪ ብቕዓት እንተድኣ ከሲርዎ፣ ንስኹም ድማ ነቲ ውዕል ክትስርዝዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ዝተረፈ ናይ ትምህርቲ ገንዘብኩም ተመሊሱ ናብ`ቲ ናይ ድዎ ልቓሕኩም ይድመር። ብዛዕባ ናይ ድዎ ልቓሕ ሕቶታት ኣለኩም ዶ? ስለዚ ናብ ማእከል ኣገልግሎት ማሕበራዊ ውህደት ማለት ኢንቡርገሪንግ ብመንገዲ ቍጽሪ ተሌፎን 050-599 96 00  ተወከሱ።