Stichting Speak&Connect

Onderscheid met andere organisaties

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 201716 december 2017

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Speak&Connect is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Stichting Speak&Connect neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 december 201716 december 2017

Geen gegevens beschikbaar

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2017 tot 16 december 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Speak&Connect.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,00

Diensten

Intake & diagnose

Omdat Speak&Connect een integrale inburgeringschool is, willen wij naast het Taalniveau ook de leefsituatie van de inburgeraar verkennen en helder te krijgen. Tijdens het intakegesprek wordt ingezoomd op de situatie van het gehele gezin. Het betreft inburgeraars die reeds gehuisvest zijn, maar ook zij die middels gezinshereniging er bij komen wonen.

Onze intake is gebaseerd op de leefdomeinen zoals die gehanteerd worden binnen de sociale wijkteams. Op die manier kan er ervaring opgedaan worden ten behoeve van aansluiting op de huidige structuur binnen het sociale domein.

Alfabetiseringstraject

De inburgeraars die analfabeet zijn in het latijnse geschrift, kunnen bij Speak&Connect een alfabetiseringscursus volgen.
In deze cursus oefenen inburgeraars met lezen en schrijven maar ook met spreken en luisteren.
Dit realiseert Speak & Connect door het ontwikkelen van de mondelinge vaardigheden, leesvaardigheden en schrijfvaardigheden. En door het ontwikkelen van de motoriek en de waarneming.

Inburgeringstraject

Speak &Connect vloeit voort uit een gedachtengoed, ambitie en passie voor een integrale aanpak waarbij zorg, onderwijs, (re-) integratie op de arbeidsmarkt centraal staan. Deze aanpak is nodig om een inburgeringstraject succesvol te laten zijn. Wij geloven met onze partners in het credo: Participatie lukt het beste via werk, opleiding of door deelname aan maatschappelijke activiteit.

Met een blended onderwijssysteem, helpen wij de inburgeraar om zich voor te bereiden op zijn/haar leven in Nederland en op het afleggen van het examen op zijn/haar niveau. Wij bieden taal-trajecten gecombineerd met werk, stage of vrijwilligerswerk. Hiermee ontwikkelt de inburgeaar zijn taalvaardigheid sneller en beter. Daarnaast verbinden wij de inburgeraar met zijn/haar wijk door activiteiten te organiseren i.h.k.v. maatschappelijke participatie.

Staatsexamen programma I

Dit traject is bedoeld voor inburgeraars die zich willen voorbereiden op deelname aan het Staatsexamen NT2, programma 1.
Wat is het doel van dit traject?
Het doel van dit traject is dat de deelnemers hun taalniveau verhogen tot niveau B1. In de cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid op deelname aan het Staatsexamen NT2 programma 1. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland op hun niveau te kunnen werken of studeren en tevens inburgeren volgens de Wet Inburgering.

Staatsexamen programma II

Dit traject is bedoeld voor inburgeraars die zich willen voorbereiden op deelname aan het Staatsexamen NT2, programma 2.
Wat is het doel van dit traject?
Het doel van dit traject is dat de deelnemers hun taalniveau verhogen tot niveau B2. In de cursus worden de deelnemers gedegen voorbereid op deelname aan het Staatsexamen NT2 programma 2. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland op hun niveau te kunnen werken of studeren en tevens inburgeren volgens de Wet Inburgering.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Het doel van het ONA traject is om de inburgeraar inzicht te geven in de Nederlandse arbeidsmarkt en om te kijken wat voor hem/haar de mogelijkheden zijn. Omdat speak&Connect een integraal traject aanbiedt wordt deze training vroegtijdig aangeboden. Speak & Connect kijkt naar het opleidingsniveau en/of de werkervaring in het land van herkomst en naar de verworven competenties aldaar. Speak & Connect kijkt samen met de inburgeraar naar zijn competenties en wat zijn wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Bovendien wordt de inburgeraar ondersteund bij het opstellen van een eigen CV en bij het zoeken naar geschikte vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft hij/zij portfolio voor het examen samengesteld en is hij goed voorbereid op het eindgesprek bij DUO (examen).

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Asielgerechtigden

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Analfabeten

Inburgeringsbehoeftigen niet uitkeringsgerechtigden

Contact

Vestigingen

Albert Verwijstraat 6, 5921 AZ Blerick (route)
mevr. Yvonne van Herpen
0773266666
y.vanherpen@welkom.nu

Internetadres: [|http://]

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2017